کولر آبی در مناطق گرمسیری خصوصا شرجیکاربردی ندارد ، اما در بعضی از نقاط کشور به دلیل خشکی هوا از کولر گازی بهتر جواب می دهد.
کولر های آبی را بر اساس ظرفیت شان می شناسند که شامل : 2000-3000-3500-4000-4500-5000-6500-7000 می باشد.

تولید الکتروموتورهای کولری از سال 1355 تحت لیسانس شرکت وستینگهاوس در موتوژن شروع شده است. این الکتروموتورها با گشتاور راه اندازی بالا مخصوص کولر آبی با کاربرد تسمه ای دو دور بوده و تک دور آنها نیز بنا به سفارش قابل تولید و تحویل می باشد.