عیب یابی موتور های آسنکرون
عیب یابی موتور های آسنکرون - معیوب شدن موتور ها یا مربوط به قطعات برقی مثل سیم پیچ ها وخازن است یا مربوط به قطعات مکانیکی مثل بلبرینگ و بوشن ها .
موتور اصلا"روشن نشده و جرياني از مدار عبور نمي کند.
موتور پس از روشن شدن خيلي زود داغ مي شود.
موتور پس از روشن شدن خيلي زود داغ مي شود وزير بار مي خوابد.
با روشن کردن موتور صداي زيادي شنيده مي شود ولي به گردش در نمي آيد.
با روشن کردن موتور فيوز عمل کرده مدار قطع مي شود.
محور موتور چه در حالت روشن وچه در حالت خاموشی به سختی حرکت می کند.
گاهی اوقات محور موتور با صدای زیادی می چرخد.