کولر آبی در مناطق گرمسیری خصوصا شرجی کاربردی ندارد ، اما در بعضی از نقاط کشور به دلیل خشکی هوا از کولر گازی بهتر جواب می دهد.
کولر های آبی را بر اساس ظرفیت شان می شناسند  که شامل : 2000-3000-3500-4000-4500-5000-6500-7000 می باشد.
ظرفیت کولر: حجم هوایی است که کولر با پروانه اش از بیرون مکش کرده و به داخل ساختمان می دمد ( در یک دقیفه) و بر حسب فوت مکعب بر دقیقه (CFM) بیان می شود.
محاسبه ظرفیت مناسب کولر آبی برای محیط مورد نظر :
بر اساس طبقه محیط مورد نظر و با داشتن حجم اتاق با ظرایب زیر می توانید ظرفیت کولر آبی مناسب خود را انتخاب کنید.

برای طبقه اول هر متر مکعب از فضای اتاق 12 فوت مکعب و برای فضای هال 10 فوت مکعب در دقیقه لازم است.

 برای طبقات میانی هر متر مکعب از فضای اتاق 14 فوت و برای فضای هال 10 فوت مکعب در دقیقه لازم است.

برای طبقه آخر هر متر مکعب از فضای اتاق 17 فوت و برای فضای هال 12 فوت مکعب در دقیقه لازم است.

به عنوان مثال :
یک واحد مسکونی سه  طبقه در طبقه دوم با یک اتاق 9 متر مربعی و هال 24 متر مربعی و ارتفاع 3 متر بدون فضای اضافه دیگر؟

حجم اتاق 27 متر مکعب * 17 = 459 فوت مکعب بر دقیقه
حجم فضای هال 72 متر مکعب * 12 = 864 فوت مکعب بر دقیقه
جمع ضرفیت مورد نیاز =1323 فوت مکعب بر دقیقه
از مقادیر استاندارد بالا نزدیک ترین ظرفیت به 1323 انتخاب می شود .
کولر انتخابی 2000 CFM
 
بازدید : 12431
24 مرداد 1394 ساعت 02:30 ق.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری