الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسدرجه بندی حفاظت بدنه و محفظه مطابق استانداردIEC 60529
این نوع درجه بندی حفاظت بدنه ی دستگاه های برقی را در برابر تماس انسان یا حیوان و نیز برخورد اجسام سخت خارجی و نفوذ اب یا مایعات دیگر به داخل آنها معین میکند.درجه ی حفاظت بدنه ها و محفظه ها با دو حرف I و P که به صورت ip نوشته میشود و با استفاده از دو عدد یک رقمی که بعد از آنها می آسد مشخص میشود.عدد اول بعد از حروف که اصطلاحا عدد مشخصه اول نامیده میشود نشان دهنده درجه حفاظت دستگاه در برابر تماس انسان با حیوانات و یا برخورد اجسام و ضرات جامد و سخت خارجی است.این عدد میتواند بن صفر تا 6 باشد.عدد دوم بعد از IP اصطلاحا عدد مشخصه دوم نامیده میشود.نشان دهنده درجه حفاظت دستگاه در برابر نفوذ ماسعات و مخصوصا آب میباشد.و بین 0 تا 8 انتخاب میشود.

استاندارد بین المللی مربوط به مقوله IEC 60529 و استاندارد اروپایی آن EN 60529 میباشد.

بعد از IP و دو شماره ای که پس از آن میاید ممکن است از یکی از حروف A,b,c,d به صورت اختیاری استفاده شده باشد که در واقع مربوط به حقفاظت انسان ها و حیوانات در برابر تماس با دستگاه مورد نظر میباشد.در این صورت استفاده از حرف A نشان دهنده این است که در صورت دسترسی پهنای عقبی دست به دستگاه هیچگونه آسیب به شخص وارد نمیشود.واستفاده از حرف B نشان دهنده آن است که در صورتی که انگشت انسان به داخل قسمت های فرو رفته دستگااه وارد شود به نقاط برقدار نمیرسد و آسیبی به شخص وارد نمیشود.چنانچه از حرف C استفاده میشود نشان دهنده آن است که حفاظت انسان در مقابل ورود ابزارش به دستگاه در صورتی که قطر آن مسائی با بیش از 2.5 میلی متر باشد وجود دارد.چنانچه از حرف D استفاده شود نمایانگر آن است که در صورت ورود سیم با قطر 1 میلی متر و یا بیشتر به داخل دستگاه حفاظت وجود دارد.

ممکن است به صورت اختیاری از یکی از حروف W,M,S,H نیز پس از D,C,B,A استفاده نشده باشد.پس از دو شماره مذکور استفاده میشود.در این صورت استفاده از حرف H نمایشگر آن است که دستگاه با ولتاژ بالا تست شده و با ولتاژ بالا کار میکند.چنانچه از حرف S استفاده شده باشد منظور این است که دستگاه در برابر ورود زیان بخش آب در شرایط ایستایی (خاموش بدون آنکه در حال کار کردن باشد) آزمایش شده است.و چنانچه از حرف M استفاده شده باشد به معنای آن است دستگاه در حال کارکرد و گردش قسمت های گردنده آن در برابر ورود زیان بار آب مورد آزمایش قرار گرفته است.در صورتی که از حرف W استفاده شود به معنای آن است که به دلیل وسایل حفاظت اضافی کارکرد دستگاه در شرایط وزش باد نیز مناسب میباشد و هیچگونه خطری ندارد.چنانچه ذکر هریک از اعداد مشخثه اول یا دوم نیارز نباشد.به جای آن از حرف X استفاده میکنیم.مثلاً IP X5 یا IP X2 ممکن است ذکر هر دو عدد لازم نباشد.در این صورت آن را به صورت IP XX مینویسند.

دستگاه هایی که برای zone1 طراحی و ساخته میشوند باید دارای IP 6x و دستگاه هایی که برای zone2 طراحی میشوند باید دارای IP 5x باشند.

نکته 1: چنانچه در IP تعریف شده برای یک دستگاه از عدد 8 استفاده شود به معنای آن است که دستگاه کاملا آب بندی شده میباشد.البته ممکن است عملا مقداری آب وارد دستگاه شود ولی این مقدار در حدی نیست که در عملکر د دستگاه تاثیر سوء داشته باشد.
نکته 2: چنانچه محل مورد استفاده برای استقرار دستگاه در درجه حفاظت تاثیر گذارد این موصوع بایستی از طرف کارخانه سارنده ر دستورالعمل های نحوه استقرار ذکر شود.
نکته 3: زمانی که بیش از یک حرف مکمل استفاده شود در این صورت آن ها را به ترتیب حروف الفبا مینویسند.
نکته 4: اگر درجه حفاظت دستگاهی خارج از حد استاندارد باشد و به صورت سفارشی ساخته شده باشد بایستی حتما شرایط آن از طرف شرکت سازنده به صورت دستور العمل به مصرف کننده ارائه شود.
نکته 5: اگر برای یک محفظه دو نوع IP استفاده شده باشد.مثلا نوشته شود IP X5/IP X7 نشان دهنده این است که محفظه حائز هر دو شرط IP X5 و IP X7 میباشد.

(مربوط به عدد مشخصه ی اول) بدون محافظت مخصوص (دستگاه هیچگونه حفاظتی در برابر تماس اجسام سخت خارجی ندارد.) 0 حفاظت در برابر ورود اجسام سخت خارجی با قطر بیش از 50mm و پهنای عقبی دست انسان. 1 حفاظت در برابر نفوذ اجسام سخت خارجی با قطر بیش از 12.5mm و طول 80mm ونیز انگشتان دست. 2 حفاظت در برابر اجسام سخت خارجی با قطر بیش از 1mm. 3 حفاظت در برابر نفوذ اجسام سخت خارجی با قطر بیش از1mm و ورود سیم با قطر 1mm و بیشتر. 4 حفاظت در برابر ورود غبار ها. در این نوع حفاظت نمیتوان به طور کامل از ورود غبارها جلوگیری کرد اما ورود غبار به اندازه ای نیست که مزاحم کار مداوم و رضایت بخش دستگاه شود. 5 کاملا در برابر ورود بخار ها آب بندی است و هیچگونه غباری نمی تواند به دستگاه وارد شده و یا نفوذ کند. 

حفاظت در برابر پاشش آب (مربوط به عدد مشخصه دوم) فاقد حفاظت ویژه 0 حفاظت در برابر چکه ی آب به صورت عمودی . در صورت ریزش قطرات آب به صورت عمودی، هیچگونه اثر زیانبخشی به وجود نمی آید. 1 در حالتیکه دستگاه یا بدنه ی آن حداکثر تا 15 درجه از حالت عادی خود منحرف شود و قطرات آب به صورت عمودی بر روی آن بچکد هیچگونه اثر زیانبخشی به وجود نمی آید. 2 در حالتیکه بدنه ی دستگاه حداکثر تا 60 درجه نسبت به حالت عادی انحراف پیدا کند، ترشح و پاشش آب بر روی آن هیچگونه اثر زیانبخشی ندارد. 3 ترشح و پاشش آب در هر جهتی بر روی بدنه، هیچگونه اثر زیانبخشی ندارد. 4 پاشش آب با فشار زیاد و حتی توسط آب پخش کن هیچگونه اثر زیانبخشی ندارد. 5 حفاظت در برابر پاشش آب با فشار خیلی زیاد توسط آب پخش کن. در صورت وجود این حالت آب به مقدار زیان بخش وارد دستگاه نمیشود. 6 اگر دستگاه به صورت موقت در آب غوطه ور باشد آب وارد آن نمیشود. 7 تحت شرایطی که در کارخانه ی سازنده معین مشود دستگاه می تواند بدون آنکه آب در داخل آن نفوذ کند به طور دائم در آب غوطه ور باشد و اگر هم نفوذ کند به مقداری است که به دستگاه آسیب نمی رسد.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسچند اصطلاح معمول در مورد محفظه ها مطابق استاندارد IEC 1241-1-1

Dust – tight Enclosure :
به معنای آن است که محفظه مذکور قادر است از ورود کلیه ذرات گرد و غبارات قابل مشاهده غبارات به داخل خود جلوگیری نماید.

Dust – protected Enclosure :
به معنای آن است که محفظه مذکور قادر نیست از ورود کلیه ذرات گرد و غبار به داخل خود جلوگیری کند اما مقداری که به آن وارد میشود در حدی نیست که لایه های غبار آتش زا تشکیل دهد و در نتیجه بع عملیات ایمن مدار آسیب برساند.

Dust – Ignition Protection :
DIP قید اسن سمبل بر روی دستگاه نشان دهنده این است که آن دستگاه برای کار در محیط غبار آلود مستعد خطر طراحی و ساخته شده است.

معمولا بعد از DIP یکی از حروف A یا B و سپس یکی از اعداد 20,21,22 استفاده میشود.
اگر بعد از DIP حرف A باشد نشان میدهد که محفظه بدون وجود لایه های غبار در داخل آن آزمایش شده است و اگر از حرف B استفاده شود نشان میدهد که محفظه همراه با لایه ای ژله ای مانند به ضخامت 12.5mm که 45% آن غبار و 55% آن آب مییباشد آزمایش شده است.اعداد 20,21,22 نیز نشان دهنده منطقه ای است که دستگاه میتواتند در آن منطقه کار کند.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسرنج IP بر اساس استاندارد IEC

ترتیب نوشتن درجه حفاظت بر حسب IP با ذکر مثال:

درمثال فوق IP23CM نمایانگر این است که دستگاه در برابر نفوذ اجسام سخت با قطر داخلی بیش از 12.5mm وطول تا 80mm ونیز ورود آب در حالتیکه بدنه دستگاه حداکثرتا 60 درجه نسبت به حالت عادی انحراف پیدا کند و همچنین در برابر ورود ابزار با قطر مساوی یا بیش از 2.5mm حفاظت شده است. همچنین دستگاه مزبور در حالتیکه دستگاه روشن و قسمت های گرداننده آن در حابل چرخش بوده اند مورد آزمایش واقع شده و حفاظت آن در برابر ورود زیانبار آب مورد تایید واقع شده است.

گاهی اوقات ممکن است بعد از دو عدد IP عدد سومی نیز ذکر گردد این عدد مربوط به تست مکانیکی محفظه و دستگاه در مقابل ضربه می باشد که نشام میدهد دستگاه برای آن حالت به خصوص مورد آزمایش ضربه پذیری نیز قرار گرفته و مورد تایید می باشد.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسحداقل انرژی که باعث اشتعال می شود

حداقل مقدار انرژی لازمه در یک فضای قابل انفجارکه سبب اشتعال شود. مقدار این انرژی می تواند از ده ها میکروژول برای گازها و بخارات قابل انفجار و تا صدها میلی ژول برای غبارهای قابل انفجار باشد.

برای مثال:

هیدروژن: μJ 20

پروپان: μJ 180

نقطه اشتعال (FLASH POINT)

نقطه اشتعال حداقل درجه حرارتی است که بخارهای قابل اشتعال با رسیدن به آن و در صورت تماس با انرژی می توانند مشتعل شوند.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسدرجه حرارت خود اشتعالی Self Ignition Temperature

حداقل درجه حرارتی که در یک فضای قابل انفجار بدون نیاز به جرقه می تواند باعث ایجاد یک اشتعال به خودی خود شود را، درجه حرارت خود اشتعالی می نامند.
تجهیزات الکتریکی ضد انفجار بر حسب دمای احتراق و جو قابل اشتعال طبقه بندی می شوند.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسکلاسه بندی گروه های گازی بر اساس دمای خود اشتعالی و Maximum دمای سطح وسایل الکتریکی مطابق استاندارد IEC60079

همواره باید دقت نمود که دستگاه های الکتریکی دارای رنج حرارتی کمتری نسبت به دمای خود اشتعالی گازهای قابل انفجار باشند تا از بروز انفجار جلوگیری به عمل آید. با حرکت از T1 به سمت T6 حالت ایمن تری ایجاد می شود.بنابر این برای مثال برای زمانی که در محیط مستعد انفجاری احتمال نشت گازی از نوع T3 باشد نمیتوان از تجهیزاتی از نوع T1,T2 استفاده نمود بدیهی است که استفاده از دستگاه های نوع T4,T5,T6 حالت های ایمن تری را ایجاد مینماید.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسگروه های انفجاری

پیش تر از این اشاره کردیم که تجهیزات الکتریکی حفاظت ضد انفجاری به دو گروه کلی تقسیم می شوند:

گروه I : تجهیزات الکتریکی برای معادن
تجهیزات الکتریکی گروهII: تجهیزات الکتریکی برای سایر مناطق خطر ناک.


تجهیزات الکتریکی گروه II خود به گروه های IIC,IIB,IIA تقسیم می شوند.این تقسیم بندی به سطح خطرناکی گازها و غبار ها بستگی دارد.تجهیزات گروه IIC برای استفاده در اغلب جو های انفجاری خطر ناک مناسب است و میتواند گروه های گازی IIA,IIB را پوشش دهد همچنین تجهیزات گروه IIB قابلیت پوشش دهی گروه IIAرا دارند ولی عکس این قضیه امکان پذیر نیست.
 
برچسب ها : درجه بندی حفاظت بدنه و محفظه مطابق استانداردIEC 60529 ، رنج IP بر اساس استاندارد IEC ، درجه حرارت خود اشتعالی ، گروه های انفجاری ، الکتروموتور ، الکترو موتور ، الکتروموتور ولت ، فروش الکتروموتور ولت ، فروش الکتروموتور ولت در اصفهان ، فروش الکتروموتور در اصفهان ، لیست قیمت الکتروموتور ولت در اصفهان ، لیست قیمت الکتروموتور ولت ، الکتروموتور چند منظوره ، الکترومورتور چندمنظوره ولت ، الکتروموتور سه فاز ، الکتروموتور تکفاز ، الکتروموتور تک فاز ، الکتروموتور دو سرعته ، الکتروموتور دو سیم پیچ دو سرعته ، الکتروموتور دالندر ، الکتروموتور پمپ تک فاز ، الکتروموتور پمپ تکفاز ، الکتروموتور پمپ سه فاز ، الکتروموتور ترمز دار ، الکتروموتور شیردوش ، نمایندگی موتوژن ، نمایندگی موتوژن در اصفهان ، فروش الکتروموتور موتوژن در اصفهان ، الکتروموتور جمکو ، الکتروموتور ضدانفجار ، فروش الکتروموتور ضد انفجار در اصفهان ، الکتروموتور وگ ، الکتروموتور گوانگلو ، الکتروموتور چینی ، الکتروموتور بدنه آلومینیوم ، الکتروموتور بدنه چدن ، نحوه انتخاب الکتروموتور ، موتور ex ، موتور ضد انفجار ex ، موتور ضد جرقه ex ، الکنروموتور ex ، الکتروموتور ضد انفجار ex ، الکتروموتور موتوژن ، قیمت الکتروموتور ، قیمت الکتروموتور چینی ، قیمت الکتروموتور تک فاز ، الکتروموتور چیست ، قیمت الکتروموتور موتوژن تبریز ، فروش الکتروموتور ، استاندارد تجهیزات ضد انفجار ، ضد انفجار ex ، تجهیزات ضد انفجار چیست ، علامت ضد انفجار ، مقاله تجهیزات ضد انفجار ، لوازم برقی ضد انفجار ، تجهیزات ضد انفجار exp ، طراحی الکتروموتورهای ضد انفجار در محیط های بسته ، موتورهای ضد جرقه ، موتورهای ضد انفجار ، الکتروموتورهای ضد انفجار ، الکتروموتورهای ضد جرقه
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری