جدول عیوب و رفع عیب گیربکس
عیب علل راه حل ها
نشت روغن خرابی کاسه نمد - شل شدن پیچ های دری به پوسته - پارگی واشرها - محبوس شدن هوا و ایجاد فشار هیدرو استاتیک - صیقلی نبودن شافت در محل کاسه نمد - مقدار بیش از حد روغن در گیربکس - سوراخ بودن بدنه تعویض کاسه نمد - محکم کردن پیچ ها - بررسی دریچه های روغن - تعویض یا ترمیم شافت - تنظیم سطح روغن - تعویض بدنه
صدای غیرطبیعی و زیاد مونتاژ نادرست گیربکس - روغن ناکافی - بار اضافی - بلبرینگهای فرسوده - کاسه نمد خشک - اتصال غیر همراستا به ورودی گیربکس - ذرات اضافی مخلوط در روغن - دور ورودی بالا اصلاح مونتاژ گیربکس - تعویض بلبرینگهای فرسوده - افزودن روغن - محکم کردن پیچ های شل شده - تنظیم لقی بلبرینگ ها - کاهش دور ورودی - خارج کردن روغن کثیف
لرزش گیربکس یا نچرخیدن شافت ورودی دنده های فرسوده، بلبرینگ های آسیب دیده، شل بودن پیچ های پایه، لنگ شدن چرخدنده ها، گیر کردن ذرات بین دنده ها تعویض دنده ها، تعویض روغن گیربکس، تعویض بلبرینگ ها، محکم کردن پیچ های پایه
هرز گردیدن شافت خروجی خوردگی یا شکستگی دنده ها، شکستن شافت ورودی یا خارهای اتصال شافت ورودی به موتور حرکت تعویض چرخدنده ها یا خار شکسته، استفاده از گیربکس سایز بزرگ
ترک برداشتن پوسته یا دری اعمال بار اضافی، اتصال ناهمراستایی گیربکس به ورودی یا خروجی، ناصافی محل اتصل گیربکس، وجود حفره یا شکاف روی پوسته گیربکس، ضربه خوردن گیربکس کاهش بار اعمالی و یا استفاده از گیربکس مناسب تر، همراستا کردن محورهای ورودی و خروجی، قرار دادن لاینر برای گرفتن لقی پایه، تنظیم نشیمنگاه گیربکس، تعویض بدنه
دمای بیش از حد آببندی نبودن در روزهای اولیه کارکرد، اعمال بار اضافی، روغن ناکافی یا آلوده، نصب ناصحیح بلبرینگ ها، اتصال نامناسب ورودی یا خروجی، تهویه نامناسب محل گیربکس یا دمای محیط کارکرد، مقدار بیش از حد روغن کاهش بار خصوصا در روزهای اولیه، استفاده از گیربکس مناسب، شستشوی قسمتهای داخلی و تعویض روغن، شستشوی قسمتهای داخلی و تعویض روغن، تنظیم بلبرینگها، اعمال شرایط تهویه مناسب، تنظیم مقدار روغن


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری