الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس4- راهکارهای بهره برداری
برای بهره برداری از هر پمپ راهکارهایی از طرف سازنده ارائه می شود. نکات زیر مواردی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد:
* پمپ باید در تمام اوقات به نرمی، و بدون سر و صدا و لرزش کار کند.
* سطح آب در حوضچه یا مخزن مکش و فشار در دهانه مکش پمپ در زمان های مشخص بازرسی شود.
* بار وارد بر مجموعه الکتروپمپ از طریق مقایسه فشار خروجی موثر پمپ و جریان جذبی موتور با مقادیر حک شده در پلاک آن ها در فواصل زمانی معین بررسی شود.
* محفظه آببندی از نظر نشتی بازرسی شود، بخصوص هنگامی که پمپ به طور منقطع (غیرمداوم) کار می کند.
* در صورت وجود پمپ های رزرو در ایستگاه توصیه می شود که در فواصل زمانی مشخص راه اندازی شوند تا اطمینان حاصل شود که در مواقع لزوم آماده کار در وضعیت مطلوب می باشند.