الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس7- دمونتاژ و مونتاژ پمپ های اتانرم
دمونتاژ و مونتاژ را می بایست همیشه به کمک نقشه برش پمپ مربوطه انجام داد.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس1-7- دمونتاژ پمپ
طراحی خاص پمپهای اتانرم باعث می شود که هنگام دمونتاژ نیاز به باز کردن محفظه حلزونی نبوده و محفظه حلزونی بر روی شاسی و سیستم لوله کشی باقی بماند.
چنانچه برای کوپلینگ از قطعه واسطه استفاده کنیم می توان بدون جابجا کردن الکتروموتور عمل دمونتاژ را انجام داد. (شکل 16)
شکل 16- مجموعه موتور پمپ با قطعه واسطه کوپلینگ

1- در صورتی که کوپلینگ بدون قطعه واسطه باشد موتور را باز نموده و از روی شاسی بردارید. (شکل 17) اگر کوپلینگ با قطعه واسطه باشد، قطعه واسطه را باز کنید.
2- پایه گونیا را از روی شاسی باز کنید. (ولی همچنان بر روی پمپ باقی بماند).
3- مهره پیچ های دو سر محفظه حلزونی را باز کنید. (شکل 18)
شکل 17- موتور از روی شاسی باز شده است.
شکل 18- باز کردن مهره های شش گوش محفظه

4- محفظه یاتاقان را به همراه سرپوش محفظه و پروانه پمپ، به سمت بیرون بکشید. (شکل 19)
شکل 19- بیرون کشیدن پایه یاتاقان

5- مهره سر محور را (مطابق شکل 20) باز کنید. واشر فنری و واشر (فقط بر روی محورهای 25 و 25/1) را به همراه پروانه درآورید. (شکل 21) خارها را درآورید.
شکل 20- باز کردن مهره شش گوش پروانه
شکل 21- خارج نمودن پروانه

6- سرپوش محفظه را از نشیمنگاه خود بر روی پایه یاتاقان جابجا نموده و خارج نمایید (شکل 22).
شکل 22- دمونتاژ سرپوش محفظه

7- مهره های قطعه عینکی را باز کنید و قطعه عینکی را به همراه حلقه محفظه آببندی خارج نمایید. نوارهای آببندی را از محفظه مربوطه، بیرون بیاورید.
8- بوش روی محور و آب پخش کن را خارج کنید.
9- نیمه کوپلینگ را به کمک پولی کش از انتهای محور پمپ خارج نمایید. (شکل 23) هرگز سعی نکنید که آنرا با ضربات چکش خارج کنید.
شکل 23- خارج نمودن نیمه کوپلینگ
10- درپوش های بلبرینگ را باز نمایید (شکل 24).
شکل 24- باز کردن درپوش بلبرینگ
شکل 25- خارج نمودن محور از روی پایه یاتاقان
شکل 26- خارج نمودن بلبرینگ از محور

11- با ضربه های ملایم و آهسته به انتهای محور آن را به دقت از پایه یاتاقان خارج نمایید (شکل 25).
بلبرینگ های شیار عمیق را از روی محور خارج کنید (شکل 26) (بلبرینگ های محورهای سایز 45 شامل رینگ می باشند). پس از انجام دمونتاژ، می بایست تمامی قطعات باز شده به دقت تمیز شده و از لحاظ سایش و خوردگی بازرسی می شود. قطعات صدمه دیده یا ساییده شده می بایست تعمیر شده و یا با قطعات جدید جایگزین شوند. مواد خارجی روی پروانه و محفظه حلزونی می بایست تمیز شوند.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکس2-7- مونتاژ پمپ 
مراحل مونتاژ عکس مراحل دمونتاژ می باشد. نکات زیر را می بایست به خاطر سپرد.
- همه اجزای آببندی (واشرهای کاغذی، اورینگها، رینگ بلبرینگ در صورت کاربرد) چنانچه آسیب دیده باشند، می بایست با قطعات جدید جایگزین شوند.
- چنانچه بلبرینگ های شیار عمیق تو سوار خواهد شد می بایست در حمام روغن تا 80 سانتی گراد حرارت داده شوند. تا حد امکان می بایست نظافت را رعایت نمود.
- یاتاقان ها باید با گریس پر شوند.
- اگر فاصله آببندی بین گلوئی پروانه و رینگ سایشی خورده شده باشد و تلرانس فاصله آببندی خیلی زیاد شود، رینگ سایشی جدیدی را می بایست بر روی محفظه حلزونی یا سرپوش محفظه سوار نمود. (شکل 27) نحوه سوار نمودن رینگ سایشی جدید را نشان می دهد. در صورت ضرورت پروانه می بایست تراش داده شود و رینگ های سایشی با قطر کمتر را می بایست سوار نمود. لقی در وضعیت جدید بین پروانه رینگ سایشی 0/3 میلیمتر در قطر است.
شکل 27- سوار کردن رینگ سایشی 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری