الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسمحاسبه هد و دبی برای انتخاب پمپ سیرکولاتور:

برای انتخاب پمپ سیرکولاتور مناسب، نیاز است تا هد و دبی مورد نیاز ساختمان، حساب شود. برای این کار می توان از روابط زیر استفاده نمود:

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسمحاسبه دبی پمپ سیرکولاتور:

برای محاسبه دبی مورد نیاز یک پمپ سیرکولاتور می توان از رابطه زیر استفاده نمود:

که در آن Q معرف دبی مورد نیاز بر حسب، و بار حرارتی (Thermal Load) بر حسب کیلووات (KW) بیان می گردد. همانگونه که ملاحظه می گردد، برای محاسبه Q نیاز به دانستن مقدار Thermal Load می باشد. برای محاسبه Thermal Load ، می توان از تعداد پره های شوفاژ استفاده شده در ساختمان استفاده کرد و هر پره را معادل 150 وات در نظر گرفت.

الکتروموتور،پمپ،تابلوبرق،گیربکسمحاسبه هد پمپ سیرکولاتور:

برای بدست آوردن هد، نیازی به لحاظ کردن ارتفاع ساختمان نیست و صرفاً باید مقدار افت فشار مسیر را بدست آورد. برای این منظور، معمولاً فرض می شود که لوله ها حدود 2% افت فشار دارند. اگر L طول دورترین رادیاتور تا دیگ بر حسب متر باشد، هد پمپ برابر است با:

که در این رابطه، منظور از ، افت فشار در ادوات مدار نظیر دیگ و رادیاتور است. عدد 3 نیز با لحاظ کردن لوله های رفت و برگشت و اتصالات بدست آمده است.