دبی
تبدیل از به ضرب در
l/s (لیتر بر ثانیه) m3/h (مترمکعب در ساعت) 3.6
l/min (لیتر بر دقیقه) m3/h (مترمکعب در ساعت) 0.06
m3/min (مترمکعب بر دقیقه) m3/h (مترمکعب در ساعت) 60
 (GPM) gal/min (گالن امریکایی بر دقیقه) m3/h (مترمکعب در ساعت) 0.227
m3/s (مترمکعب بر ثانیه) m3/h (مترمکعب در ساعت) 3600
ft3/s (فوت مکعب بر ثانیه) m3/h (مترمکعب در ساعت) 101.9
ft3/min (فوت مکعب بر دقیقه) m3/h (مترمکعب در ساعت) 1.7
ft3/h (فوت مکعب بر ساعت) m3/h (مترمکعب در ساعت) 0.0283
 
هــد (فشــار)
تبدیل از به ضرب در
bar (متر آب) متر آب 10
atm (متر آب) متر آب 10
cm Hg (سانتیمتر جیوه) متر آب 0.133
lb/in2 (psi) (پوند بر اینچ مربع) متر آب 0.689
Pa (پاسکال) متر آب 0.0001
MPa (مگاپاسکال) متر آب 100
فوت آب متر آب 0.305
lb/in2 (psi) (پوند بر اینچ مربع) bar (بار) 0.0689
MPa (مگاپاسکال) bar (بار) 10
 
تــوان
تبدیل از به ضرب در
KW (کیلووات) HP (اسب بخار) 1.341
HP (اسب بخار) KW (کیلووات) 0.746